0512 54 45 30
Identiteit
100%
min
100%

Identiteit

Identiteit

Identiteit

Visie ten aanzien van de identiteit

Samen (team, kinderen en ouders) vormen we een gemeenschap waarin goed omgaan met elkaar van groot belang is. Belangrijke pijlers bij deze omgang met elkaar zijn onder meer wederzijds vertrouwen, respect, aandacht voor de ander, geduld, vergeven, spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Door het geloof zijn wij met elkaar verbonden en we proberen deze verbondenheid in onze schoolgemeenschap te laten ervaren.

Kind en geloof

We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat ze van waarde zijn. Dat God hen gemaakt heeft, allemaal anders en uniek. Elk kind mag op onze school ervaren dat het geloof in God van waarde is in het leven. Elk kind is onderdeel van onze gemeenschap waarin het mag opgroeien en leren, waardoor het uiteindelijk zelf een eigen weg in geloof en identiteit mag vinden.

Identiteit

De rol van het geloof in onze school

Wij geven Gods woord door en leven dit voor in ons dagelijks handelen in en rond de school. In alle groepen wordt dagelijks stil gestaan bij het geloof. Wij hebben vaste rituelen in onze school zoals het vertellen van Bijbelverhalen, het praten over het geloof, het branden van een kaars bij momenten rondom identiteit. We hebben aandacht voor het gebed, we hebben speciale vieringen rondom Pasen en Kerst en daarnaast is er jaarlijks een Kerk -School en -Gezinsdienst.

We gebruiken voor het doorgeven van Gods woord de methode Kind op Maandag.

In de verschillende bouwen worden regelmatig weekopeningen georganiseerd, waarbij het gaat om gemeenschapszin en verbondenheid. Vanuit ons geloof ondersteunen wij ieder schooljaar een project, ergens in de wereld, met als doel anderen te ondersteunen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

In onze school wordt de Kanjertraining aangeboden aan alle leerlingen om samen te leren hoe we respectvol en met vertrouwen met elkaar om kunnen gaan. Zo wordt ons geloof verbonden met het dagelijks leven.

Identiteit

De rol van de ouders m.b.t de identiteit van de school.

Wij verwachten van de ouders dat zij onze identiteit respecteren, dat zij deze ondersteunen en hopen dat zij ervaren dat het geloof verbondenheid aanbrengt. Wij betrekken de ouders bij onze geloofsbeleving door regelmatig in de nieuwsbrief van de school aandacht te schenken aan het geloof, door het organiseren van de jaarlijkse Kerk, -School en -Gezinsdienst en door ouders te betrekken bij de verhalen uit de Bijbel. Dit doen we bijvoorbeeld door het meegeven van de logeerbijbel. Dit doen we in alle groepen. Hoe wij inhoud geven aan de identiteit van de school wordt jaarlijks met de ouders van de schoolcommissie en binnen het team besproken.

Verder vinden wij ook belangrijk dat:…

Wij een laagdrempelige school zijn, waar ouders terecht kunnen met hun vragen. Naast onze onderwijskundige en opvoedkundige taak vinden wij het belangrijk dat we daarnaast een klankbordfunctie kunnen vervullen als er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind(eren). Binnen de brede school hopen we zoveel mogelijk antwoorden te kunnen geven op deze vragen of u door te kunnen verwijzen naar een andere gespecialiseerde instantie. Ook in onze oudercontacten willen we werken vanuit onze visie en kernwaarden.