0512 54 45 30

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een MR verbonden. Momenteel bestaat de MR uit 3 ouders en 3 personeelsleden van de school. Vertegenwoordigers van beide geledingen worden gekozen door hun achterban, dus de leerkrachten, respectievelijk de ouders.

De MR probeert in haar acteren een kritisch opbouwende gesprekspartner te zijn voor de directie van onze school. De belangrijkste (wettelijk vastgelegde) taak van de MR is het voeren van overleg tussen de ouders, personeel en directie van Het Mozaïek. Het doel van dit overleg is er voor te zorgen dat de school in alle opzichten zo goed mogelijk functioneert. Dit natuurlijk binnen haar doelstellingen. Heeft u vragen, twijfels, opmerkingen inzake over onderwerpen die de MR aangaan, dan kunt u altijd bij ons terecht.

De MR van Het Mozaïek probeert in alle opzichten de ouders van de leerlingen en de leerkrachten zo goed mogelijk te informeren. De leden van de MR zijn er echter ook bij gebaat als zij door de ouders en leerkrachten worden geïnformeerd over hun vragen, ideeën, bezwaren en opmerkingen. Pas dan kan een MR optimaal functioneren. Hierbij kan men denken aan: wat wil de school bereiken, vaststelling van de regels ten aanzien van gezondheid, identiteit, veiligheid, vakantieregeling, onderhoud van het schoolgebouw, werksituatie leerkrachten, financieel beleid, etc.

 De MR kunt u bereiken via mrmozaiek@pcbosmallingerland.nl of via voorzitter Sandra de Jong.

 Leden  Vergaderdata Notulen Jaarverslagen