Missie en visie

Missie en visie

Missie

PCBO Het Mozaïek wil een school zijn die een goede en veilige leefgemeenschap koppelt aan onderwijs van hoge kwaliteit. Daar zijn we elke dag intensief mee bezig. Dat is onze missie. 

Visie

PCBO Het Mozaïek is een school waar elk steentje verschillend mag zijn, maar de wil heeft om er samen een mooi geheel van te maken. Wij zijn een basisschool die uit wil gaan van het eigene van ieder kind en dan gaat bouwen. We staan voor ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Met gemotiveerde mensen die zelf ook op weg zijn en elke dag leren. Dit alles doen we elke dag vanuit onze christelijke visie, die we ontlenen aan het Evangelie.

In de dagelijkse onderwijspraktijk geven we onze visie gestalte vanuit een klassikale organisatie. We streven ernaar om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van elke leerling.  We vinden het daarbij belangrijk dat de leerlingen leren zelfstandig te zijn en initiatieven te nemen, vanuit een serieuze en gemotiveerde werkhouding.

We besteden veel aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling door het toepassen van het Kanjerbeleid. We leggen de nadruk dan ook niet alleen op kennisverwerving, maar het gaat ons om de hele mens.